De NAL
 


De Nederlandse Associatie van Locatiescouts en-managers is toegankelijk voor
iedereen die zich professioneel bezighoudt met locaties voor film en foto.
De N.A.L. signaleert, informeert en adviseert en wil een platform zijn voor de
uitwisseling van kennis, ideeën, ervaringen en ontwikkelingen.
Extern streeft de Associatie naar een goed en waar nodig kritisch contact met de
betrokken partijen: producenten, overheden, locatiehouders en hun omgeving.

 
GESCHIEDENIS & DOELSTELLING

De N.A.L. is opgericht in 1998, aanvankelijk als een select gezelschap van ervaren
locatiescouts en –managers. Sedert 2002 kan eenieder die werkzaam is in de film-
foto-industrie en zich bezighoudt met het produceren van locaties lid worden van
de Associatie. Doelstelling was en is het waarborgen van de mogelijkheid audiovisuele werkzaamheden op locatie uit te voeren. Daarvoor bestaat een aantal condities: professionaliteit
bij de locatiescout en de locatiemanager, optimale en volledige communicatie met
locatiehouders en hun omgeving, zorg voor de locatie, goede werkomstandigheden
en redelijke afspraken met producenten en tenslotte een werkbaar filmbeleid van de
(lokale) overheden.

DEFINITIES

De N.A.L. definieert locatiescouting en locatiemanagement als het scheppen en
handhaven van de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden op een locatie,
in het kader van een audiovisuele productie. Hierbij wordt onder locatiescouting verstaan
het zoeken en/of voordragen van locaties welke aansluiten bij de artistieke en
productionele doelstellingen van de opdrachtgever. Onder locatiemanagement wordt
verstaan het toegankelijk maken en houden van de locatie en het voldoen aan alle
voorwaarden die aan het gebruik van een locatie worden gesteld.
 
Wie zijn we       Who are we
The NAL

The Netherlands Association of Locationscouts and -managers is accessible for
everyone who is professionally involved in finding and producing locations for film
and photography. The N.A.L. observes, informs, advises and wants to be a platform
for the exchange of knowledge, ideas, experiences and developments.
Its intention is a positive but if necessary critical approach towards all parties
involved: producers, authorities, location owners and their environment.

Download the
"General Conditions" HERE
HISTORY & OBJECTIVE

Founded in 1998, the N.A.L. started as a small selected group of experienced location
scouts and managers. As of 2002 everybody working in the film and photo industry
and dealing with the production of locations can become a member of the
Association.
Its goal is to guarantee the possibility of shooting on location. This requires professional
location scouts and managers, clear and complete communication with location
owners and their environment, taking good care of the location, good working
conditions and proper agreements with producers, as well as a workable (local)
government policy.

DEFINITIONS

The N.A.L. defines location scouting and location management as creating and
maintaining the possibility to perform audiovisual activities on location. Location scouting
then is searching for and presenting locations according to the given artistic and
productional wishes. Location management is making and keeping a location accessible
and fulfilling all conditions applying the use of a location.